ஈரேழு பதினாலு லோகம் அர்த்தம்

ஈரேழு பதினாலு லோகம்
((இரு+ஏழு=பதினாலு+லோகம்))

இந்துமத வேத மரபின்படி இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் பதினான்கு உலகங்கள் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது…ஈரேழு என்றால் இரண்டு ஏழு அதாவது பதினான்கு என்று அர்த்தம்…மேலுலகங்கள் ஏழு மற்றும் கீழுலகங்கள் ஏழு மொத்தம் பதினான்கு உலகங்கள் எனக் கணக்கு…நாம் வாழும் பூவுலகம் மேலுலகத்தில் உள்ளதாகும்…ஆகவே பூவுலகிற்கு மேல் ஆறு உலகங்களும், கீழே ஏழு உலகங்களும் இருக்கின்றன. அவைகள்;-

7. சத்யலோகம்
6. தபோலோகம்
5. ஜனோலோகம்
4. மஹர்லோகம்
3. சுவர்லோகம்
2. புவர்லோகம்

↑ மேல் உலகங்கள் ஏழு
______________________________________
1. பூலோகம் – நாம் வாழும் மண்ணுலகு
_____________________________________

↓கீழ் உலகங்கள் ஏழு

அதலலோகம்
விதலலோகம்
சுதலலோகம்
தலாதலலோகம்
மகாதலலோகம்
ரஸாதலலோகம்
பாதாளலோகம்

 

Refer: http://www.siththarkal.com/2013/12/blog-post_23.html

 

Advertisements

About Lekshmana Perumal M

Proud be an Indian, passion to teaching & learn, love mathematics, enjoy with family & friends, job to code. Care about child education, Indian culture
This entry was posted in history, tamil, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s